Gebruik website

Toegang tot en gebruik van de website

Door je toegang tot of gebruik van de Argenta-website aanvaard je de algemene voorwaarden ervan.
Je erkent dat de website van Argenta slechts bestemd is voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen.
Argenta behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk tijdstip te wijzigen. Elke wijziging van de gebruiksvoorwaarden treedt in werking op het ogenblik waarop de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op deze website worden vermeld.

Aansprakelijkheid

Argenta behoudt zich het recht voor om, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, op gelijk welk tijdstip zijn website te wijzigen, te blokkeren of te sluiten, informatie aan te vullen, tarieven, producten, ... te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van de website van Argenta, met inbegrip van tekst, beeld, illustraties, grafische elementen, data, (product- en handels-) namen, merken, logo's, zijn uiterlijke vormgeving en creatie, is eigendom van Argenta en is onder meer beschermd door intellectuele en industriële rechten (waaronder, maar hiertoe niet beperkt, auteursrechten en merkenrechten). In voorkomend geval heeft Argenta beperkte en niet-overdraagbare gebruiksrechten van de rechthebbenden hierop verkregen.

Door Argenta wordt geen enkel (gebruiks)recht overgedragen of toegekend op de inhoud van de website. Het is verboden om zonder uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Argenta en behoudens wat hierna wordt bepaald, (enig element of deel van) de inhoud van de website van Argenta te gebruiken, over te dragen, aan te passen, te verkopen, te verspreiden, te reproduceren of te publiceren.

Het is je enkel toegelaten om de website online te raadplegen volgens de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en een afdruk ervan te maken, stukken ervan te kopiëren naar en te bewaren op de harde schijf van je computer of op een andere digitale drager, op voorwaarde dat ze uitsluitend bestemd zijn voor je persoonlijke gebruik of raadpleging.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De dienst- en productinformatie en alle gegevens die de Argenta Groep via zijn website verstrekt, worden beheerst door de regels van het Belgisch recht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de betreffende productinformatie. De voormelde diensten, informatie en gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de in België gevestigde bezoekers van deze website. Personen die zich toegang verschaffen tot deze website, die deze website bezoeken of van deze website gebruik maken vanuit een ander land dan België, moeten zich er vooraf van vergewissen dat de op deze website aangeboden diensten, informatie en gegevens verenigbaar zijn met het recht van dat land of rechtsgebied en moeten zich onthouden van verder bezoek en/of gebruik van de website indien dat niet het geval is.

Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van je sollicitatie stel je een aantal persoonsgegevens ter beschikking van Argenta.
Argenta verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywetgeving.

Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens en de manier waarop je je rechten kunt uitoefenen, en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vind je in onze Privacyverklaring voor Sollicitanten, die beschikbaar is via onze website.

Cookiebeleid

Om je een betere webervaring te bezorgen, gebruikt Argenta cookies en informatie die daarop wordt opgeslagen. Als je (verder) surft op de website, ga je daarmee akkoord. Maar wat houdt dat precies in?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de Argenta-website, maar worden bewaard op (de harde schijf van) jouw pc. Op de Wikipedia-website lees je meer over de werking van cookies.

Argentajobs.be maakt gebruik van cookies om, zonder dat je als websurfer geïdentificeerd bent, surfgedrag te kunnen volgen en analyseren met Google Analytics. We gebruiken die gegevens om de website en de inhoud ervan te verbeteren.