Ga naar de inhoud

Disclaimer

Algemene voorwaarden van Argenta

Door uw toegang tot of enig gebruik van de Argenta-website of Argenta Internetbankieren aanvaardt u de algemene voorwaarden ervan.

U erkent dat de website van Argenta en Argenta Internetbankieren slechts bestemd zijn voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen.

Argenta behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk tijdstip te wijzigen. Elke wijziging van de gebruiksvoorwaarden treedt in werking op het ogenblik waarop de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op deze website worden vermeld.

Inhoudsopgave

  1. Aansprakelijkheid
  2. Eigendomsrechten
  3. Toepasselijk recht
  4. Verwerking van de Persoonsgegevens
  5. Doeleinden van de verwerking en garanties
  6. Rechten en informatie
  7. Cookies
  8. Google Analytics
  9. Wijziging en kennisgeving

 

Aansprakelijkheid

Argenta kan, behoudens een eigen bedrieglijke of opzettelijke fout, ongeacht de oorzaak, niet aansprakelijk gesteld worden voor enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, virussen, eigen software en hardware,... Argenta behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot haar website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te veroen of om verbeteringen of wijzigingen aan de website aan te brengen.

Argenta behoudt zich het recht voor om, behoudens andersluitende wettelijke bepalingen, op gelijk welk tijdstip haar website en Argenta Internetbankieren te wijzigen, te blokkeren of te sluiten, informatie aan te vullen, tarieven, producten, ... te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Naar boven

 

Eigendomsrechten

De volledige inhoud van de website van Argenta en van Argenta Internetbankieren, met inbegrip van tekst, beeld, illustraties, grafische elementen, data, (product- en handels-) namen, merken, logo's, haar uiterlijke vormgeving en creatie, zijn eigendom van Argenta, en zijn onder meer beschermd door intellectuele en industriële rechten (waaronder, maar hiertoe niet beperkt, auteursrechten en merkenrechten). In voorkomend geval heeft Argenta beperkte en niet-overdraagbare gebruiksrechten van de rechthebbenden hierop verkregen.

Door Argenta wordt geen enkel (gebruiks)recht overgedragen of toegekend op de inhoud van de website of van Argenta Internetbankieren. Het is verboden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Argenta en behoudens wat hierna wordt bepaald, (enig element of deel van) de inhoud van de website van Argenta of van Argenta Internetbankieren te gebruiken, over te dragen, aan te passen, te verkopen, te verspreiden, te reproduceren of te publiceren.

Het is u enkel toegelaten de website en Argenta Internetbankieren online te raadplegen volgens de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, en een afdruk ervan te maken, stukken ervan te kopiëren naar en te bewaren op de harde schijf van uw computer of op een andere digitale drager, op voorwaarde dat ze uitsluitend bestemd zijn voor uw persoonlijk gebruik of raadpleging.

Naar boven

 

Toepasselijk recht

De dienst- en productinformatie en alle gegevens die de Argenta Groep via zijn website en via Argenta Internetbankieren verstrekt, worden beheerst door de regels van het Belgisch recht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de betreffende productinformatie. De voormelde diensten, informatie en gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de in België gevestigde bezoekers van deze website en Argenta Internetbankieren. Personen die zich toegang verschaffen tot deze website of Argenta Internetbankieren, die deze website of Argenta Internetbankieren bezoeken of van deze website of Argenta Internetbankieren gebruik maken vanuit een ander land dan België, moeten zich er vooraf van vergewissen dat de op deze website of via Argenta Internetbankieren aangeboden diensten, informatie en gegevens verenigbaar zijn met het recht van dat land of rechtsgebied en dienen zich te onthouden van verder bezoek en/of gebruik van de website of Argenta Internetbankieren indien dat niet het geval is.

Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Naar boven

 

Verwerking van de Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door u worden ingebracht of geregistreerd wanneer u de website van Argenta bezoekt of gebruik maakt van uw abonnement Argenta Internetbankieren kunnen door de Groep Argenta (d.i. Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv en de door haar gecontroleerde vennootschappen, hierna Argenta), of door de verwerkers die zij daarvoor heeft aangesteld, worden opgeslagen in één of meerdere geautomatiseerde gegevensbestanden. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen.

Argenta zal erop toezien dat elke gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire regels met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen, in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 en de uitvoeringsbesluiten van deze wet en enige andere van toepassing zijnde nationale of internationale wet of bepaling op het vlak van gegevensbescherming.

Door de website van Argenta te bezoeken en te consulteren, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacywaarborgen en verleent u Argenta de toestemming om de door u via de website meegedeelde persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen die hieronder zijn uiteengezet.

Naar boven

 

Doeleinden van de verwerking en garanties

Uw persoonsgegevens worden in de eerste plaats verwerkt om uw aanvragen of verzoeken te behandelen. Indien u cliënt bent van Argenta kunnen uw persoonsgegevens tevens worden verwerkt met het oog op het beheer en de uitvoering van de overeenkomsten die u met Argenta heeft gesloten en alle diensten verbonden aan de cliëntenrelatie: beheer van rekeningen, uitvoeren van betaalopdrachten, kredietverlening, kredietopvolging, bewaarneming, verrichtingen met financiële instrumenten, distributie en beheer van verzekeringsovereenkomsten en schadebeheer. Daarnaast kan Argenta uw persoonsgegevens gebruiken voor interne informatiedoeleinden, zoals het bijhouden van gegevens en historieken van vroegere overeenkomsten of reeds uitgevoerde transacties. Argenta kan uw persoonsgegevens ook verwerken voor controledoeleinden, zoals het opsporen en/of gepast behandelen en/of voorkomen van onregelmatigheden en frauduleuze handelingen, ook wanneer deze handelingen zouden kunnen gesteld zijn door haar agenten of tussenpersonen. Bovendien kan Argenta uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren, ook via e-mail, over andere producten en diensten die zij aanbiedt, alsook over speciale acties, promoties en evenementen die zij organiseert.

Uw persoonsgegevens kunnen steeds meegedeeld worden aan of uitgewisseld worden tussen de verschillende vennootschappen die tot Argenta behoren. Op uw eenvoudig verzoek wordt de lijst van de vennootschappen die van Argenta deel uitmaken aan u overgemaakt. Deze vennootschappen kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor administratieve, commerciële en marketingdoeleinden, voor risicobeheer, veiligheid en fraudebestrijding. Zij zullen hierbij steeds deze Privacywaarborgen naleven. Met het oog op een gezamenlijke en efficiënt beheer van de persoonsgegevens op groepsniveau, kan elk van de vennootschappen die tot Argenta behoort de persoonsgegevens die in één van de andere vennootschappen over haar cliënten werden verzameld ook in haar eigen belang en in het belang van Argenta verwerken, en dit overeenkomstig het bepaalde in deze Privacywaarborgen.

Voor het uitvoeren van bepaalde verrichtingen doet Argenta een beroep op de diensten van externe dienstverleners. Argenta kan uw persoonsgegevens ook aan deze externe dienstverleners overmaken. Deze externe dienstverleners hebben met Argenta schriftelijke overeenkomsten gesloten waarin garanties worden gegeven voor de bescherming van de persoonsgegevens die aan hen ter beschikking worden gesteld. Zo zal Argenta eisen dat de dienstverleners aangepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens op een veilige wijze verwerkt worden en vertrouwelijk blijven. Argenta zal erover waken dat deze externe dienstverleners enkel toegang hebben tot de gegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun opdrachten.

Argenta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verrichtingen van deze externe dienstverleners, en evenmin wanneer zijzelf of deze externe dienstverleners persoonsgegevens (moeten) overmaken (i) ingevolge een Belgische of buitenlandse wettelijke bepaling, (ii) indien een gewettigd belang dit rechtvaardigt, alsook (iii) op grond van een uitdrukkelijk bevel van een toezichthoudende of administratieve overheid, (iv) in het kader van een politie-, opsporings- of gerechtelijk onderzoek, of (v) op basis van een gerechtelijke beslissing.

Argenta ziet er verder op toe dat slechts bepaalde categorieën van personen binnen haar entiteit, waartoe ook haar zelfstandige agenten worden gerekend, toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Hiermee wordt bedoeld dat alleen die categorieën die voor het uitvoeren van hun functie toegang nodig hebben, toegang zullen verkrijgen. De personen die zodoende toegang hebben, hebben zich bovendien tegenover Argenta verbonden tot het bewaren van de nodige discretie en vertrouwelijkheid.

U erkent en aanvaardt, voor zover als nodig, dat Argenta er overeenkomstig de geldende wetgeving of reglementering in sommige gevallen toe gehouden kan zijn uw persoonsgegevens mee te delen aan de beursautoriteiten, aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, aan soortgelijke buitenlandse autoriteiten, alsook in het algemeen aan elke gerechtelijke of administratieve overheid.

Naar boven

 

Rechten en informatie

U heeft steeds het recht toegang te vragen tot de persoonsgegevens die over u worden verwerkt en ze te doen verbeteren of aanpassen. U dient daarvoor een schriftelijk verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart te versturen aan Argenta Spaarbank nv, Ombudsdienst, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of naarombudsdienst@argenta.be.

Mocht u om welke reden dan ook niet akkoord gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, dan kan dit betekenen dat Argenta de gesloten overeenkomsten niet kan uitvoeren en/of niet de dienstverlening kan garanderen waarop u normaal recht op heeft. U kan u wel steeds kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden zonder dat dit enig gevolg heeft voor de uitvoering van de overeenkomsten of voor de dienstverlening. U dient daarvoor ook een schriftelijk verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart te versturen aan Argenta Spaarbank nv, Ombudsdienst, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of naar ombudsdienst@argenta.be.

Bijkomende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terugvinden in het Algemeen Reglement der Verrichtingen van Argenta Spaarbank nv en de verzekeringsovereenkomsten van Argenta Assuranties nv. U kan ook steeds de website en het publieke register van de gegevensverwerkingen van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (http://www.privacycommission.be) raadplegen.

Naar boven

 

Cookies

Argenta maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn kleine stukjes informatie die worden aangemaakt door een programma op de server van Argenta’s website en die vervolgens op de harde schijf van uw computer worden bewaard. Dit vergemakkelijkt het gebruik van de website. Door het gebruik van cookies wordt bijvoorbeeld vermeden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door internetgebruikers. U vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites terug. Door de instellingen van uw browser te wijzigen kan u ervoor zorgen dat u wordt verwittigd telkens wanneer er cookies wordt verstuurd of zelfs beletten dat er cookies worden aangemaakt of bewaard op de harde schijf van uw computer. Argenta kan de toegang tot en de werking van haar website echter niet garanderen indien het aanmaken van cookies uitgeschakeld wordt in uw browser.

Naar boven

 

Google Analytics

“Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

Naar boven

 

Wijziging en kennisgeving

Argenta behoudt zich het recht voor deze Privacywaarborgen te allen tijde aan te passen. In dat geval zal het u daarvan tijdig in kennis stellen via een bericht op zijn website of via e-mail.

Naar boven

In het kort

www.argentajobs.be is de jobsite van Argenta België en Argenta Nederland.

Je vindt er alles over werken bij Argenta, onze jobs, getuigenissen...