Privacyverklaring voor Sollicitanten

 

Algemeen

U vertrouwt heel wat persoonsgegevens toe aan Argenta. U kunt er dan ook op rekenen dat Argenta die gegevens met de nodige zorg behandelt. Daarvoor baseren we ons op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een nieuwe Europese wetgeving die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Deze verklaring informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens, en de rechten die u kunt uitoefenen. 

 

Argenta als verwerkingsverantwoordelijke

Naar aanleiding van uw sollicitatie stelt u bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van Argenta Assuranties nv, Argenta Spaarbank nv, Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv of Investar, hierna aangeduid als ‘Argenta’.

Argenta treedt hierbij op als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Argenta en waarom?

Argenta verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van uw sollicitatie. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Argenta verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywetgeving.

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Argenta verkrijgt uw persoonsgegevens op verschillende manieren en tijdstippen. In eerste instantie ontvangen we uw persoonsgegevens bij uw sollicitatie.

In bepaalde gevallen ontvangen we uw persoonsgegevens via andere entiteiten of personen buiten Argenta, zoals een interimbureau, rekruteringsbureau of uw werkgever of opdrachtgever. Uiteraard moeten ook deze entiteiten of personen de privacywetgeving respecteren. 

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen volgens de privacywetgeving niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Argenta respecteert deze verplichting door uw persoonsgegevens te verwijderen na het verstrijken van de bewaartermijn als u niet wordt aangeworven.

 

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Argenta kan uw persoonsgegevens ter beschikking stellen van entiteiten die behoren tot Argenta. Deze entiteiten kunnen uw persoonsgegevens in het kader van hun activiteiten verwerken overeenkomstig deze Privacyverklaring.

In bepaalde gevallen zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt door personen of entiteiten buiten Argenta. Argenta zal een beroep doen op externe dienstverleners die, in uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst met Argenta, persoonsgegevens verwerken voor en in opdracht van Argenta. Dat zijn ‘verwerkers’. Argenta kan aan deze verwerkers uw persoonsgegevens overmaken of zij kunnen die voor ons verwerken, voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze opdrachten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om assessmentbureaus.

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U geniet de volgende rechten in verband met de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, stuurt u een schriftelijk verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart, naar:

Argenta beantwoordt uw verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek. Als dat niet mogelijk is, brengen we u daar zo snel mogelijk van op de hoogte.

Als u nog vragen hebt over uw privacy of over een specifieke verwerkingsmodaliteit van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

Uiteraard kunt u ook altijd gerechtelijke stappen ondernemen als u dat nodig of nuttig vindt. U kunt ook altijd een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.